Betreffende onze Vriendenkring

Asbl Amicale Belgian SAS Vriendenkring Vzw

De vereniging hergroepeert de families, naasten en sympathisanten van de Belgische SAS. 
De vereniging streeft ernaar de nagedachtenis van de anciens van de SAS en van deze van de daaruit voortvloeiende eenheden levendig te houden. De vereniging streeft ernaar de korpsgeest van deze eenheden in het burgerlijk leven te bestendigen.
Uit dien hoofde wil zij via alle mogelijke communicatiekanalen (schriftelijke publicaties, audio en video documenten, conferenties, etc.) de geschiedenis van deze illustere eenheden, waarvan de leden dikwijls in de schaduw gevochten hebben op gevaar voor hun eigen leven, openbaren.
Zij neemt de naam aan van “Asbl Amicale Belgian SAS Vriendenkring Vzw”, afgekort “ABSASV”.

 Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel:

a) Op moreel vlak :
1° het levendig houden en het vereren der nagedachtenis van de oudgedienden van de SAS en van de eruit voortvloeiende eenheden.
2° het onderhouden en het bevorderen onder haar leden van de gevoelens van burgerdeugd, kameraadschap en solidariteit, in de geest van de militaire eenheden waarin zij haar oorsprong vindt. Zij verklaart zich gehecht aan de fundamentele rechten en vrijheden en aan de grondwettelijke instellingen van het Koninkrijk België. Zij ontzegt zich bijgevolg elk recht tot inmenging in politieke, filosofische of taalkwesties.
 
b) ‑Op het vlak van de openbare en culturele activiteiten:
1° het opsporen en vergaren van documenten en getuigenissen met betrekking tot de geschiedenis van de Belgische SAS en Special Forces en deze verspreiden via de gepaste kanalen en middelen.
2° het scheppen en het onderhouden van vriendschapsbanden tussen haar leden en de leden van elke gelijksoortige nationale of buitenlandse organisatie, waarvan de doelstellingen dezelfde zijn, en aldus het bevorderen van een steeds grotere zin voor solidariteit tot ver over de nationale grenzen heen.
3° het promoten, organiseren, ontwikkelen en aanmoedigen van herdenkingsactiviteiten.

 Leden

De vereniging telt twee categorieën van leden, respectievelijk werkende leden en  sympathisanten.
 
Kan werkend lid worden, ieder eerbaar persoon die aan de hierna vermelde voorwaarden voldoet:
1° bereid zijn om op actieve wijze bij te dragen tot de projecten die gedragen worden door de vereniging en op regelmatige basis deelnemen aan de activiteiten van de vereniging;
2° zijn jaarlijkse bijdrage betaald hebben.
 
 
Kan sympathisant lid worden, alle eerbare personen die aan de hierna voorwaarden voldoen :
1° de vrienden van de vereniging, die (op elke aanvaardbare wijze) haar werkzaamheden wensen te steunen en/of eraan deel te nemen, en wier kandidatuur door de R.B. aanvaard wordt;
2°  die hun jaarlijkse bijdrage betaald hebben.

Het bedrag van de bijdragen wordt jaarlijks bepaald bij de algemene vergadering. 
Het jaarlijks lidgeld bedraagt aanvankelijk 30 Euro voor beide categorieën leden.

Raad van Bestuur:


Voorzitter: Tom Bilo
Vice-voorzitters: Guy Blondeel et Paul Vanneste
Secretaris: Gerard Houben
Schatbewaarder: Raymond Holvoet
Bestuurder roerend goed: Wilfried (Fred) Van Haezendonck

De statuten worden op 11-01-2016 gepubliceerd (Bijlagen aan het Belgisch Staatsblad)

Wenst u toetreden ?

Het voldoet om het document aan te vullen door hier te klikken